College of Chemistry ,BEIJING NORMAL UNIVERSITY
     
 
The current position:  首页  >>    ENGLISH  >>    Faculty  >>   Department of Radioactive Pharmaceutical Chemistry

 • Hong-Mei Jia

 • Cui Meng-Chao

 • Lu Jie

 • Tang Zhi-Gang

 • Chai Zhi-Fang

 • Han Mei

 • Liu Bo-Li

 • Qi Chuan-Min

 • Zhang Hua-Bei

 • Zhang jin ming

 • Zhang Jun-Bo

 • Zhu Lin
Copyright : College of Chemistry, Beijing Normal University. Xinjiekouwaidajie 19, Beijing, 100875, China